K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP ZZNPL
BIP ZZNPL
BIP.gov.pl

  Statut z 2 grudnia 2010

   

  STATUT

  Związku Zawodowego Naziemnego Personelu Lotniczego

  uchwalony w dniu 2 grudnia 2010 roku

   

  Rozdział I

  Postanowienia ogólne.

  § 1

  Tworzy się organizację zawodową pod nazwą: Związek Zawodowy Naziemnego Personelu Lotniczego, zwany dalej Związkiem.

   

  § 2

  1. Związek jest organizacją dobrowolną, samorządną i niezależną od organów administracji państwowej i zakładowej.
  2. Związek działa zgodnie ze swoim Statutem, poprzez organy wskazane w Statucie, respektując prawo obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej.

   

  § 3

  1. Związek posiada osobowość prawną.
  2. Siedzibą Związku jest Warszawa.
  3. Terenem działalności Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

   

  § 4

  1. Związek, stosownie do zasad wyrażonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgodnie z ustawą o związkach zawodowych, broni praw i interesów ludzi pracujących zawodowo przy obsłudze naziemnej statków powietrznych w zakresie warunków pracy i płacy oraz warunków socjalnych, społecznych, gospodarczych i kulturalnych.
  2. Związek nawiązuje w swej działalności do tradycji ruchu związkowego w walce o swobody demokratyczne.
  3. Związek aktywnie uczestniczy w życiu społecznym i gospodarczym kraju oraz w działalności zakładu pracy, działając na rzecz ciągłego wzrostu poziomu warunków pracy i bytu swoich członków.

   

  § 5

  1. Związek zrzesza pracowników - członków naziemnego personelu lotniczego -zarówno tych posiadających ważną licencję i wpisanych do państwowego rejestru lotniczego, jak również nie posiadających licencji, lecz pracujących przy obsłudze technicznej liniowej lub hangarowej samolotów albo ich podzespołów lub dokumentacji technicznej, pozostających w stosunku pracy z pracodawcą mającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Członkiem Związku może być każda osoba spełniająca warunki określone w ust. 1, w szczególności bez względu na wiek, płeć, narodowość, przekonania polityczne, wyznanie i zajmowane stanowisko.
  3. Na wniosek pracownika nie zrzeszonego, Związek może podjąć się obrony jego praw i interesów wobec pracodawcy.

   

  Rozdział II

  Cele Związku i sposoby ich realizacji.

   

  § 6

  Celem Związku jest ochrona praw, godności i interesów ludzi wykonujących swe czynności przy obsłudze statków powietrznych na ziemi, a w szczególności:

  1. Ochrona interesów materialnych, zdrowotnych, socjalnych i kulturalnych członków Związku oraz ich rodzin.
  2. Zabezpieczenie praw pracowniczych w zakresie wykonywanej pracy zawodowej, wynagrodzenia, warunków socjalno-bytowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.
  3. Podejmowanie starań o harmonizowanie prawidłowego działania zakładu pracy z interesami pracowników.
  4. Uczestniczenie w opracowywaniu i realizacji postanowień układów zbiorowych pracy.
  5. Krzewienie etyki zawodowej mechanika lotniczego.
  6. Podejmowanie starań o zapewnienie pracownikom warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
  7. Współpraca z innymi związkami zawodowymi dla realizacji celów Związku.

   

  § 7

  Związek realizuje swoje cele poprzez:

  1. Reprezentowanie członków Związku wobec pracodawcy, organów administracji państwowej, a także organizacji i instytucji społecznych.
  2. Pomoc członkom Związku i ich rodzinom w zaspokajaniu potrzeb bytowych oraz zapewnienia odpowiedniego udziału w świadczeniach funduszu socjalnego zakładu pracy.
  3. Wnioskowanie regulacji wynagrodzenia za pracę.
  4. Kontrolę stosowania przez zakład pracy obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa międzynarodowego oraz układu zbiorowego pracy.
  5. Pomoc prawną i interwencję w konflikcie między pracownikiem a pracodawcą.
  6. Współtworzenie zbiorowych układów pracy, uczestniczenie w ich realizacji oraz ich wypowiadanie, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
  7. Partnerskie współdziałanie z kierownictwem i organizacjami samorządnymi zakładów pracy oraz organizacjami społecznymi i zawodowymi działającymi na terenie lub poza terenem zakładów pracy.
  8. Współdziałanie w zakresie działalności Społecznej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Pracy oraz innych służb i organizacji o podobnym charakterze.
  9. Opiniowanie założeń lub projektów aktów prawnych oraz decyzji dotyczących praw i interesów pracowniczych.
  10. Rozwiązywanie powstałych sporów w drodze negocjacji oraz poprzez zawieranie porozumień.
  11. Organizację i kierownictwo akcji protestacyjnych swych członków.

   

   

  § 8

  1. W przypadku zaistnienia sporu zbiorowego Związkowi przysługuje prawo organizowania akcji protestacyjnych albo innych form protestu z zachowaniem przepisów ustawy o związkach zawodowych oraz ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.
  2. Akcję protestacyjną traktuje się jako środek ostateczny.

   

  Rozdział III

  Członkowie Związku — prawa i obowiązki

   

  § 9

  1. Członkostwo Związku nabywa się po złożeniu pisemnej deklaracji o przystąpieniu do Związku - z chwilą podjęcia uchwały Zarządu o przyjęciu do Związku.
  2. Zarząd zobowiązany jest podjąć uchwałę w sprawie przyjęcia do Związku w terminie miesiąca od dnia otrzymania prawidłowo wypełnionej deklaracji członkowskiej.
  3. Od odmowy Zarządu przysługuje kandydatowi prawo do złożenia odwołania do Sądu Koleżeńskiego w terminie miesiąca od otrzymania zawiadomienia o uchwale Zarządu
  4. Prawo wstąpienia do Związku, pomimo spełniania warunków określonych w § 5 ust. 1 Statutu, nie przysługuje osobie będącej uprzednio członkiem Związku, lecz z niego wykluczonej.
  5. Honorowym członkiem Związku jest emeryt, jeżeli w chwili przejścia na emeryturę był członkiem Związku, a także osoba, której Honorowe Członkostwo zostało nadane przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu Związku.

   

  § 10

  1. Członkostwo Związku ustaje na skutek:
      1. dobrowolnego wystąpienia - z chwilą złożenia na ręce Zarządu Związku pisemnej deklaracji o wystąpieniu,
      2. skreślenia z listy członków Związku na skutek niepłacenia składki członkowskiej przez okres co najmniej 6 miesięcy, na podstawie uchwały Walnego Zebrania - z chwilą podjęcia uchwały,
      3. wykluczenia ze Związku uchwałą Walnego Zebrania - z chwilą podjęcia uchwały,
      4. ustania stosunku pracy.
  2. Do członka Związku, oddelegowanego do pracy poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej nie stosuje się ust. 1 pkt 2.
  3. Do złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 uprawniony jest Zarząd oraz Komisja Rewizyjna. Do złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 uprawniony jest Sąd Koleżeński, Zarząd oraz Komisja Rewizyjna, a także 1/10 członków Związku.
  4. Honorowe Członkostwo Związku ustaje na skutek jego odebrania przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu Związku w sytuacji, gdy postawa Członka Honorowego Związku sprzeczna jest z ideałami związkowymi, w szczególności gdy nie da się pogodzić z obroną praw i godności ludzi pracujących. Dotyczy to także osób, które nabyły Honorowe Członkostwo Związku w związku z pozostawaniem członkiem Związku w chwili przejścia na emeryturę, zgodnie z § 9 ust. 5 zdanie pierwsze.

   

  § 11

  1. Prawa i obowiązki członka Związku ulegają zawieszeniu na czas trwania urlopu bezpłatnego - z wyjątkiem urlopu wychowawczego - dłuższego niż 3 miesiące, udzielonego przez kierownika zakładu pracy. Członek Związku może jednak utrzymać prawa członka w zakresie pełnym lub częściowym, po złożeniu wniosku do Zarządu i podjęciu przez Zarząd stosownej uchwały.
  2. Zawieszony na podstawie ust. 1 w prawach i obowiązkach członek Związku zachowuje uprawnienie do korzystania z pomocy prawnej Związku w celu ochrony swych praw w sporze z pracodawcą
  3. Nie ogranicza się praw i obowiązków członka Związku w czasie jego pobytu służbowego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
  4. Członek Honorowy nie płaci składek, jak również nie posiada czynnego ani biernego prawa wyborczego.

   

  § 12

  Członek Związku ma prawo:

  1. Uczestniczyć w Walnych Zebraniach Związku.
  2. Uczestniczyć w głosowaniach na Walnym Zebraniu, w tym wybierać i odwoływać członków władz Związku.
  3. Kandydować w wyborach do władz Związku.
  4. Uzyskiwać informację o działalności Związku.
  5. Korzystać z pomocy Związku przy realizacji zobowiązań socjalno-bytowych oraz z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy ze strony przedsiębiorstwa.
  6. Występować z wnioskami i żądaniami do władz Związku.
  7. Korzystać z pomocy prawnej Związku w celu ochrony swych praw w sporze z pracodawcą.
  8. Brać udział w akcjach protestacyjnych organizowanych przez Związek.
  9. Brać udział w podejmowaniu decyzji w każdej sprawie, w której Związek zwróci się o to do swoich członków.

   

  § 13

  Członek Związku jest zobowiązany:

  1. Przestrzegać Statutu i uchwał władz Związku.
  2. Dbać o dobro Rzeczypospolitej Polskiej oraz o dobro przedsiębiorstwa w ramach obowiązujących przepisów prawnych.
  3. Uczestniczyć w działalności Związku, w szczególności uczestniczyć w Walnych Zebraniach Związku.
  4. Solidarnie uczestniczyć w akcjach podejmowanych przez Związek i popierać wysuwane przez Związek wnioski i żądania.
  5. Określić jednoznacznie swoje stanowisko w każdej sytuacji, w której domaga się tego Związek.
  6. Stawiać się na każde wezwanie Sądu Koleżeńskiego oraz składać niezbędne wyjaśnienia.
  7. Regularnie płacić składki członkowskie.

   

  § 14

  W przypadku ustalenia, iż składka członkowska będzie wynosiła określony procent wynagrodzenia, wysokość składek członkowskich osób zatrudnionych poza PLL LOT S.A. określa się na podstawie dostarczanych do Zarządu Związku pasków wypłat lub innych zaświadczeń od właściwego pracodawcy. Dokumenty te powinny określać wysokość wypłaconego wynagrodzenia ze wszystkimi jego składnikami.

   

  Rozdział IV

  Władze Związku

   

  § 15

  Władzami Związku są:

  1. Walne Zebranie Członków Związku.
  2. Zarząd.
  3. Komisja Rewizyjna.
  4. Sąd Koleżeński.
  5. Rada Reprezentantów, o ile zostanie powołana.

   

  Walne Zebranie

   

  § 16

  Walne Zebranie Członków Związku (zwane dalej Walnym Zebraniem) jest najwyższą władzą Związku.

   

  § 17

  1. Walne Zebranie może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
  2. Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd raz w roku w IV kwartale.
  3. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy albo na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1 / 10 ogółu członków Związku. W przypadku wniosku Komisji Rewizyjnej lub 1/10 ogółu członków Zarząd zwołuje Walne Zebranie w terminie 14 dni od złożenia wniosku.
  4. W przypadku, gdy Zarząd nie może zwołać lub nie zwoła Walnego Zebrania w terminach, o których mowa w ust. 2 lub 3, uprawnienie to przysługuje Komisji Rewizyjnej.

   

  § 18

  1. Zwołanie Walnego Zebrania następuje poprzez rozwieszenie ogłoszeń w widocznych miejscach na terenie zakładu pracy co najmniej na 10 dni przed Walnym Zebraniem.
  2. Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zebrania zawiera porządek obrad proponowany przez Zarząd, a w przypadku wskazanym w § 17 ust. 3 zdanie drugie przez Komisję Rewizyjną lub członków - wnioskodawców.
  3. Każda z władz Związku oraz co najmniej 1/10 ogółu członków Związku ma prawo żądać zamieszczenia w porządku obrad dowolnej sprawy. Żądanie należy wnieść na piśmie nie później niż na 7 dni przed Walnym Zebraniem. W przypadku zgłoszenia żądania zmian, podmiot zwołujący Walne Zebranie obwieści ostateczny porządek obrad nie później niż 6 dni przed Walnym Zebraniem
  4. Sprawy nie ujęte w porządku obrad mogą być przedmiotem obrad i głosowania, jeśli opowie się za tym Walne Zebranie głosami większości członków związku obecnych na zebraniu. Nie dotyczy to wniosku o odwołanie z władz Związku oraz wniosku o odebranie Honorowego Członkostwa Związku.

   

  § 19

  Walne Zebranie:

  1. Uchwala zmiany Statutu.
  2. Uchwala wytyczne działalności Związku.
  3. Wybiera i odwołuje swoją władzę wykonawczą - Zarząd.
  4. Wybiera i odwołuje Komisję Rewizyjną.
  5. Wybiera i odwołuje Sąd Koleżeński.
  6. Ocenia działalność Zarządu w oparciu o sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
  7. Ustala wysokość składki członkowskiej.
  8. Podejmuje uchwały w sprawie przystąpienia do organizacji zrzeszającej związki zawodowe oraz o wystąpieniu z takiej organizacji.
  9. Podejmuje uchwałę o prowadzeniu i zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej przez Związek.
  10. Podejmuje uchwałę o skreśleniu z listy członków Związku zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 oraz o wykluczeniu ze Związku zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 3.
  11. Podejmuje uchwałę w sprawie likwidacji Związku.
  12. Nadaje i odbiera Honorowe Członkostwo Związku.

   

  § 20

  1. Walne Zebranie podejmuje uchwały w obecności co najmniej 50% wszystkich członków Związku w pierwszym terminie.
  2. W przypadku braku quorum, o którym mowa w ust. 1, można otworzyć Walne Zebranie w drugim terminie, najwcześniej na 15 minut po zamknięciu Zebrania w pierwszym terminie. W drugim terminie quorum wynosi 20 % wszystkich członków Związku. Jeżeli nadal brak wymaganego quorum, decyzja o kontynuowaniu Walnego Zebrania lub zwołaniu nowego należy wyłącznie do Przewodniczącego lub zastępującego go Wiceprzewodniczącego; nie dotyczy to głosowań nad wykluczeniem ze Związku, gdzie wymagane jest quorum 20 % wszystkich członków Związku.
  3. Obradami Walnego Zebrania kieruje Przewodniczący Związku lub zastępujący go Wiceprzewodniczący. W przypadku, o którym mowa w 17 ust. 2 zdanie 2 przewodniczącego zebrania wybiera Walne Zebranie.
  4. Z przebiegu obrad Walnego Zebrania sporządza się protokół, który podpisują wszyscy obecni członkowie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.

   

  § 21

  1. Uchwała dotycząca zmiany Statutu zapada bezwzględną większością głosów wszystkich członków Związku.
  2. Uchwała dotycząca wyboru na członka władz Związku lub odwołania z pełnienia funkcji we władzach Związku zapada zwykłą większością osób przy kworum wynoszącym co najmniej 50 % wszystkich członków Związku. W przypadku głosowania przy pomocy urny wyborczej poza salą Walnego Zebrania dla ważności głosowania wymagana jest frekwencja wyborcza wynosząca co najmniej 50 % wszystkich członków Związku. Kworum liczone jest według liczby członków Związku na dzień poprzedzający Walne Zebranie. Frekwencja w czasie głosowania przy pomocy urny poza salą Walnego Zebrania liczona jest według liczby członków Związku na dzień poprzedzający otwarcie urny.
  3. W przypadku głosowania za wyborem kilku osób do jednej z władz Związku, głosowania przeprowadza się jednocześnie na jednej karcie do głosowania. Dla ważności tak przeprowadzonych wyborów konieczne jest odpowiednio kworum lub frekwencja wskazane w ust. 2. W takiej sytuacji dla ważności dokonania wyboru do władz Związku nie ma znaczenia liczba głosów oddanych na poszczególnych kandydatów. Do władz Związku wchodzą osoby, które uzyskały kolejno największą liczbę głosów, niezależnie od samej liczby uzyskanych głosów.
  4. Głosowania nad odwołaniem kilku osób z funkcji we władzach Związku odbywają się na jednej karcie do głosowania, oddzielnie w stosunku do każdej z osób. Osoba zostaje odwołana w przypadku, gdy opowie się za jej odwołaniem zwykła większość głosujących przy odpowiednio kworum lub frekwencji wskazanych w ust. 2.
  5. Uchwała dotycząca likwidacji Związku zapada większością ¾ wszystkich członków Związku.
  6. W pozostałych sprawach uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów Członków Związku biorących udział w głosowaniu.
  7. Głosowania w sprawach, o których mowa w ust. 1-5 następują na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Rady Reprezentantów lub 1 / 10 wszystkich członków Związku.

   

  § 22

  Każdy wniosek może zostać wycofany przez wnioskodawcę do chwili rozpoczęcia głosowania.

   

  § 23

  1. Uchwały zapadają w głosowaniu jawnym, z wyjątkiem uchwał dotyczących wyboru lub odwołania członków władz Związku oraz wykluczenia ze Związku, które są podejmowane w głosowaniu tajnym.
  2. Na wniosek co najmniej 1/10 obecnych na Walnym Zebraniu członków Związku Przewodniczący Zarządu ogłasza tajność głosowania w sprawie objętej wnioskiem.
  3. Zarząd może podjąć decyzję o głosowaniu w każdej sprawie za pomocą urny wyborczej wystawionej w lokalu zajmowanym przez Zarząd Związku lub za pomocą urny obiegowej, przenoszonej przez Komisję Skrutacyjną. Uchwały podejmowane w tej formie zapadają większością głosów wskazaną w § 21 Statutu.

   

  Zarząd

   

  § 24

  1. Zarząd jest władzą wykonawczą Związku.
  2. Zarząd liczy od 5 do 10 członków.
  3. Na pierwszym posiedzeniu nowo wybranego Zarządu, Zarząd wybiera spośród siebie zwykłą większością głosów w obecności wszystkich swoich członków Przewodniczącego Zarządu oraz dwóch Wiceprzewodniczących. W taki sam sposób dokonuje się zmian funkcji w Zarządzie.
  4. Regulamin pracy Zarządu uchwala i zmienia Walne Zebranie.

   

   

  § 25

  Zarząd:

  1. Reprezentuje Związek wobec wszystkich władz i organów nie będących władzami Związku.
  2. Dysponuje majątkiem Związku.
  3. Zwołuje Walne Zebranie.
  4. Kieruje bieżącą działalnością Związku i prowadzi sprawy Związku zgodnie z postanowieniami Statutu oraz uchwałami Walnego Zebrania.
  5. Bierze udział w opracowywaniu układu zbiorowego pracy i wnioskuje o dokonanie koniecznych zmian.
  6. Może powołać zespół problemowy w celu wypracowania decyzji umożliwiającej wypełnienie postanowień Statutu.
  7. Podejmuje działania we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla innych władz Związku.
  8. Realizuje wszystkie uchwały podjęte przez Walne Zebranie.
  9. Składa Walnemu Zebraniu wnioski w przedmiocie nadania oraz odebrania Honorowego Członkostwa Związku.

   

  § 26

  1. Zarząd składa oświadczenia woli i zaciąga zobowiązania w imieniu Związku.
  2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Związku uprawniony jest Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący z drugim członkiem Zarządu.

   

  Komisja Rewizyjna

   

  § 27

  1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób wybranych przez Walne Zebranie z zastrzeżeniem § 23 ust. 3
  2. Komisja Rewizyjna nadzoruje działalność Zarządu.
  3. Komisja Rewizyjna składa na każdym Zwyczajnym Walnym Zebraniu sprawozdanie z całorocznej działalności Zarządu, ze szczególnym uwzględnieniem stanu finansów.

   

  § 28

  1. Do uprawnień Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
      1. Udział we wszystkich posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym, bez prawa udziału w głosowaniach nad uchwałami Zarządu.
      2. Badanie wszelkich dokumentów Związku.
      3. Rewizja stanu majątku Związku.
      4. Kontrola wykonania uchwał Walnego Zebrania przez Zarząd.
      5. Żądanie wyjaśnień od każdego członka organu Związku oraz pozostałych członków Związku, w sprawach dotyczących Związku oraz jego działalności.
  2. Każdy członek Komisji Rewizyjnej może samodzielnie wykonywać czynności nadzoru.
  3. Zarząd Związku obowiązany jest zapewnić możliwość realizacji uprawnień członków Komisji Rewizyjnej, w szczególności poprzez dopuszczenie do udziału w posiedzeniu Zarządu, udostępnienie dokumentów oraz wskazanie majątku Związku, a także złożenie wszelkich wyjaśnień, niezwłocznie po wystąpieniu ze stosownym żądaniem przez członka Komisji Rewizyjnej.
  4. Regulamin pracy Komisji Rewizyjnej uchwala i zmienia Walne Zebranie.

   

  Sąd Koleżeński

   

  § 29

  1. Sąd Koleżeński składa się z 5 członków wybieranych przez Walne Zebranie z zastrzeżeniem § 23 ust. 3. Wybierają oni spośród siebie Prezesa i Wiceprezesa.
  2. Zakres działania Sądu Koleżeńskiego obejmuje wydawanie orzeczeń w sprawach dyscyplinarnych członków Związku.
  3. Sprawy dyscyplinarne obejmują naruszenie postanowień niniejszego Statutu oraz godności członka Związku.
  4. Sąd Koleżeński jest niezależny w wykonywaniu swych zadań i podlega tylko przepisom prawa.

   

  § 30

  1. Sąd Koleżeński wszczyna postępowanie na pisemny wniosek członka Związku.
  2. Sąd Koleżeński obraduje na posiedzeniach w składzie trzech osób, wskazanych przez Prezesa Sądu, pod przewodnictwem Prezesa lub Wiceprezesa Sądu.
  3. Z posiedzenia sporządza się protokół podpisywany przez wszystkich członków Sądu biorących udział w posiedzeniu.
  4. Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim jest niejawne. Przeprowadzenie jawnego postępowania w danej sprawie następuje na podstawie decyzji Sądu.
  5. Szczegółowy regulamin prac Sądu Koleżeńskiego uchwala i zmienia Walne Zebranie.

   

  § 31

  1. O wszczęciu postępowania Sąd Koleżeński powiadamia obwinionego na piśmie lub ustnie w obecności co najmniej 2 członków Sądu Koleżeńskiego, w terminie umożliwiającym mu osobisty udział w postępowaniu. W przypadku ustnego zawiadomienia obwinionego zawiadamiający spisują odpowiednią notatkę, zawierającą co najmniej datę oraz miejsce zawiadomienia obwinionego, a także podpisy wykonujących tą czynność członków Sądu Koleżeńskiego.
  2. Obwiniony ma prawo zostać wysłuchanym w trakcie postępowania. Nie zgłoszenie takiego żądania na piśmie przed wydaniem decyzji Sądu Koleżeńskiego przez prawidłowo zawiadomionego obwinionego oznacza dobrowolną rezygnację z tego prawa. Usprawiedliwienie przez obwinionego swojej nieobecności przed wydaniem decyzji przez Sąd Koleżeński wstrzymuje postępowanie do chwili, gdy stawienie się obwinionego przed Sądem będzie możliwe.
  3. Sąd może wezwać do złożenia wyjaśnień każdego członka Związku.

   

  § 32

  1. W przypadku uwzględnienia zarzutów stawianych obwinionemu, postępowanie przed Sądem koleżeńskim kończy się decyzją o:
      1. Udzieleniu upomnienia.
      2. Udzieleniu pisemnej nagany.
      3. Zawieszeniu w prawach członka Związku.
      4. Skierowaniu wniosku do Walnego Zebrania o wykluczenie ze Związku.
  2. Kary określone w ust. 1 pkt 2 i 3 mogą być stosowane łącznie.

   

  § 33

  1. Od decyzji Sądu Koleżeńskiego obwinionemu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.
  2. Decyzję o wykluczeniu podejmuje Walne Zebranie w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów uczestników Walnego Zebrania, przy obecności co najmniej 20% ogółu członków Związku.
  3. Do czasu podjęcia decyzji przez Walne Zebranie obwiniony, co do którego Sąd Koleżeński skierował wniosek o wykluczenie, pozostaje zawieszony w prawach członka Związku.

   

   

  Rada Reprezentantów Grup Zawodowych

   

  § 34

  1. Rada Reprezentantów Grup Zawodowych (dalej Rada) składa się z przedstawicieli grup zawodowych pracowników Obsługi Liniowej, Obsługi Hangarowej, Obsługi Warsztatowej, Służby Kontroli Jakości w liczbie po 2 z każdej grupy, której przedstawiciele są członkami Związku.
  2. Wybory do Rady odbywają się na Walnym Zebraniu, oddzielnie dla każdej z grup zawodowych. Zgłaszać kandydatów oraz brać udział w głosowaniu mogą jedynie osoby należące do danej grupy zawodowej.

   

  § 35

  1. Członkowie Rady reprezentujący w niej określoną grupę zawodową mają prawo wyrażania opinii i zgłaszania wniosków w sprawach dotyczących tej grupy oraz jej poszczególnych członków. Opinie i wnioski są wiążące dla Rady.
  2. Do kompetencji Rady należy:
      1. Reprezentowanie interesów członków poszczególnych grup zawodowych wobec Zarządu, z uwzględnieniem specyfiki zagadnień dotyczących każdej z tych grup.
      2. Zgłaszanie do Zarządu wniosków dotyczących interesów i praw członków reprezentowanych grup zawodowych.
      3. Opiniowanie wniosków kierowanych do Zarządu przez pracodawcę w indywidualnych sprawach pracowników należących do poszczególnych grup zawodowych.

   

  Rozdział V

  Wybory do władz związku.

   

  § 36

  Wybory do władz Związku przebiegają w następujący sposób:

  1. Głosowanie jest tajne.
  2. Czynne prawo wyborcze przysługuje każdemu członkowi Związku.
  3. Bierne prawo wyborcze przysługuje każdemu członkowi Związku posiadającemu co najmniej dwuletni staż członkowski w Związku.
  4. Kandydaci są zgłaszani na Walnym Zebraniu, na którym odbywają się wybory.
  5. Każdy członek Związku ma prawo zgłaszania kandydatów do każdego organu Związku z zastrzeżeniem § 34 ust. 2.
  6. Liczba kandydatów nie podlega ograniczeniu, jednakże liczba kandydatów zgłoszona przez jednego członka Związku nie może przekraczać liczby miejsc będących do obsadzenia w danym organie,.
  7. Zgłoszenia kandydatów do władz Związku kierowane są do Przewodniczącego przed rozpoczęciem głosowania kandydatur do konkretnego organu; głosuje się jedynie na oficjalnie zgłoszonych kandydatów.
  8. Zgłoszenie kandydatury jest ważne o ile zainteresowany wyraził zgodę na kandydowanie.
  9. Głosowanie odbywa się poprzez oddanie przez każdego członka Związku głosu na liczbę kandydatów nie większą niż liczba miejsc do obsadzenia. Mandat uzyskują osoby, które zdobyły kolejno największą liczbę głosów, niezależnie od okoliczności, czy ilość głosów oddanych na każdą z tych osób wyniosła co najmniej 50%.
  10. W przypadku, gdy z powodu identycznej liczby głosów oddanych na dwóch lub więcej kandydatów nie jest możliwe wejście wszystkich takich osób w skład danej władzy Związku, przeprowadza się losowanie. Losowanie przeprowadza ta sama Komisja Skrutacyjna, która została wybrana w celu przeprowadzenia wyborów poprzedzających losowanie. Losowanie odbywa się w lokalu będącego siedzibą Zarządu Związku w dniu zakończenia wyborów, lub najpóźniej następnego dnia. O losowaniu zawiadamia się niezwłocznie zainteresowanych kandydatów, których mają prawo być obecni na sali w trakcie losowania, o ile się stawią. Niezależnie od tego w trakcie losowania na sali mogą być obecni członkowie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.

   

  § 37

  Niedopuszczalne jest łączenie stanowisk we władzach Związku.

   

   

  § 38

  1. Kadencja władz Związku trwa trzy lata, jest wspólna i kończy się równocześnie dla wszystkich członków każdej z władz Związku.
  2. W przypadku odwołania wszystkich członków Zarządu Związku, jednocześnie wygasają kadencje wszystkich pozostałych władz Związku. Po nowych wyborach jednocześnie rozpoczyna bieg nowa, trzyletnia kadencja w stosunku do wszystkich władz Związku.
  3. W przypadku odwołania wszystkich członków Zarządu Związku lub takiej ilości jego członków, iż nie spełnia on wymogów zawartych w § 24 ust. 2 Statutu, odwołany Zarząd lub jego odwołani członkowie pełnią swoje funkcje do czasu wyboru nowego Zarządu lub uzupełnienia jego składu o odpowiednią liczbę członków. W takim wypadku wybory uzupełniające lub wybory nowego Zarządu należy przeprowadzić w terminie jednego miesiąca od dnia odwołania wszystkich członków Zarządu Związku lub takiej ilości jego członków, iż nie spełnia on wymogów zawartych w § 24 ust. 2 Statutu.
  4. W przypadku odwołania innej niż Zarząd władzy Związku, kolejna kadencja tej władzy upływa jednocześnie z chwilą upływu bieżącej kadencji Zarządu Związku.
  5. W przypadku powołania do władz Związku przed upływem danej kadencji, mandat wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków władz Związku.
  6. W przypadku odwołania jakiejkolwiek osoby piastującej funkcję w Komisji Rewizyjnej lub w Sądzie Koleżeńskim przeprowadza się wybory uzupełniające w terminie 3 miesięcy od dnia odwołania.
  7. W przypadku, gdy z obiektywnych względów nie jest możliwe przeprowadzenie wyborów do władz Związku w odpowiednim czasie, kadencja władz Związku ulega przedłużeniu do czasu przeprowadzenia nowych wyborów.
  8. Nie ogranicza się liczby kadencji we władzach Związku.

   

  § 39

  1. Mandat we władzach Związku wygasa na skutek:
      1. Upływu kadencji.
      2. Pisemnej rezygnacji z pełnienia funkcji - z chwilą przyjęcia tej rezygnacji w drodze uchwały przez Zarząd.
      3. Odwołania przez Walne Zebranie - z chwilą podjęcia uchwały o odwołaniu.
      4. Utraty członkostwa Związku.
  2. W przypadku odmowy przyjęcia rezygnacji przez Zarząd zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania. Do czasu podjęcia decyzji przez Walne Zebranie zainteresowany nadał pełni swe obowiązki.
  3. Jeżeli na skutek zdarzenia skutkującego wygaśnięciem mandatu we władzach Związku skład danego organu nie będzie spełniać wymogów statutowych, Zarząd organizuje niezwłocznie wybory uzupełniające. W pozostałych wypadkach decyzja o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających należy do Zarządu.
  4. Mandat Zarządu wygasa z chwilą stwierdzenia przez Komisję Skrutacyjną poprawności wyboru nowego Zarządu.
  5. Postanowienie to dotyczy odpowiednio wygaśnięcia mandatu poszczególnych członków Zarządu przy wyborach uzupełniających.

   

  Rozdział VI

  Finanse Związku

   

  § 40

  1. Majątek Związku tworzą:
      1. Składki członkowskie.
      2. Darowizny, zapisy, dotacje.
      3. Dochody z majątku Związku.
  2. Majątek Związku przeznaczany jest na działalność statutową Związku, w szczególności organizacyjną, socjalną oraz kulturalno-oświatową.
  3. Związek może prowadzić działalność finansową, jeżeli wolę taką wyrazi Walne Zebranie.

   

  Postanowienia końcowe

   

  § 41

  1. W przypadku likwidacji Związku czynności likwidacyjne dokonuje Komisja Likwidacyjna powołana przez Walne Zebranie.
  2. Z przeprowadzonych czynności Komisja sporządza sprawozdanie, które składa w sądzie.  

   

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Andrzej Michel
  Publikacja dnia: 09.01.2015
  Podpisał: Andrzej Michel
  Dokument z dnia: 09.01.2015
  Dokument oglądany razy: 5130
Strona podmiotowa Związku Zawodowego Naziemnego Personelu Lotniczego