K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP ZZNPL
BIP ZZNPL
BIP.gov.pl

  Deklaracja Dostępności

  DEKLARACJA  DOSTĘPNOŚCI

  Związek Zawodowy Naziemnego Personelu Lotniczego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: https://www.zznpl.org.pl/bip/

   

  Daty publikacji i aktualizacji

  Data publikacji strony internetowej: 2015-01-09. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-03-17.

   

  STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI  Z USTAWĄ

  Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron

  internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

   

  DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI I METODA OCENY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

  Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-11-02.

  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

   

  SKRÓTY KLAWIATUROWE

  Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

   

  INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

  Kontakt telefoniczny/fax:  (22) 606-94-05

  Kontakt korespondencyjny: Z Z N P L, U.P. Warszawa 79, 00-973 Warszawa, Skr. Poczt. 52

   e-mail: biuro@zznpl.org.pl

  ZZNPL nie zapewnia tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub aplikacje oraz nie posiada urządzenia/środków technicznych do obsługi osób słabo słyszących.

  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Krzysztof Jagiełło, e-mail: admin@zznpl.org.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (22) 606-94-05. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia

  informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://bip.brpo.gov.pl/

   

  DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

  Siedziba Zarządu ZZNPL znajduje się na terenie Spółki LOT AMS przy ulicy Komitetu Obrony Robotników 45C, 02-146 Warszawa. Jest to teren zamknięty i wymagane są specjalne przepustki. Nie ma możliwości wchodzenia ze względu na to iż jest to teren lotniska Okęcie i jednocześnie granica państwa. W celu osobistego spotkania należy umówić się telefonicznie i jest to możliwe przed bramą Spółki lub w innym dowolnym miejscu w Warszawie.

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Krzysztof Jagiełło
  Publikacja dnia: 16.03.2022
  Podpisał: Krzysztof Jagiełło
  Dokument z dnia: 16.03.2022
  Dokument oglądany razy: 1455
Strona podmiotowa Związku Zawodowego Naziemnego Personelu Lotniczego